Translation fixes for Dutch contributed by Michiel van Dijk

This commit is contained in:
pootle-translation 2007-08-23 22:35:56 +00:00
parent f6e2ca52d5
commit 45bb6c7d97
2 changed files with 53 additions and 21 deletions

View file

@ -3,7 +3,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: CryptoBox-Server 0.3\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: translate@cryptobox.org\n"
"POT-Creation-Date: 2007-02-05 17:02+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2007-08-21 14:01+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2007-08-22 07:16+0000\n"
"Last-Translator: Michiel van Dijk <mcvd@argentina.com>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
@ -149,103 +149,118 @@ msgstr ""
#: AdviceMessage.DeviceDataIsLost.Text
msgid "If you continue, you will destroy all data on the choosen disk. Please be VERY careful!"
msgstr ""
"Als u doorgaat, zal alle data op de gekozen schijf worden verwijderd. Wees "
"a.u.b. ZEER voorzichtig!"
#: EnvironmentWarning.ReadOnlyConfig.Text
msgid "Read-only setup detected - probably you should create a configuration partition."
msgstr ""
"Alleen-lezen setup gedetecteerd - misschien moet u een configuratiepartitie "
"maken."
#: EnvironmentWarning.ReadOnlyConfig.Link.Text
msgid "Initialize partition"
msgstr ""
msgstr "Initialiseer partitie"
#: EnvironmentWarning.MissingProgramSfdisk.Title
msgid "Missing program"
msgstr ""
msgstr "Ontbrekend programma"
#: EnvironmentWarning.MissingProgramSfdisk.Text
msgid "The program 'sfdisk' is not installed. Please ask the administrator of the CryptoBox to configure it properly."
msgstr ""
"Het programma 'sfdisk' is niet geinstalleerd. Vraag a.u.b. de beheerder van "
"de Cryptobox om het programma goed te configureren."
#: EnvironmentWarning.MissingProgramMkfs.Text
msgid "The program 'mkfs' is not installed. Please ask the administrator of the CryptoBox to configure it properly."
msgstr ""
"Het programma 'mkfs' is niet geinstalleerd. Vraag a.u.b. de beheerder van de "
"Cryptobox om het programma goed te configureren."
#: EnvironmentWarning.MissingProgramE2label.Text
msgid "The program 'e2label' is not installed. Please ask the administrator of the CryptoBox to configure it properly."
msgstr ""
"Het programma 'e2label' is niet geinstalleerd. Vraag a.u.b. de beheerder van "
"de Cryptobox om het programma goed te configureren."
#: SuccessMessage.Partitioned.Title
msgid "Partitioning complete"
msgstr ""
msgstr "Partitioneren compleet"
#: SuccessMessage.Partitioned.Text
msgid "The disk was partitioned successfully."
msgstr ""
msgstr "De schijf is met succes gepartitioneerd."
#: SuccessMessage.EasySetup.Title
msgid "Initialization completed"
msgstr ""
msgstr "Initialisatie compleet"
#: SuccessMessage.EasySetup.Text
msgid "Automatic initialization was finished successfully."
msgstr ""
msgstr "Automatische initialisatie met succes uitgevoerd."
#: WarningMessage.FormatNotConfirmed.Title
msgid "Confirmation missing"
msgstr ""
msgstr "Bevestiging ontbreekt"
#: WarningMessage.FormatNotConfirmed.Text
msgid "You did not confirm this action by activating the checkbox."
msgstr ""
msgstr "U heeft deze actie niet bevestigd door het keuzevak aan te vinken."
#: WarningMessage.NoDisksAvailable.Title
msgid "No disks found"
msgstr ""
msgstr "Geen schijven gevonden"
#: WarningMessage.NoDisksAvailable.Text
msgid "No suitable disks found - please check your configuration and hardware setup."
msgstr ""
"Geen geschikte schijven gevonden - controleer a.u.b. uw configuratie en "
"hardware setup."
#: WarningMessage.PartitioningFailed.Title
msgid "Partitioning failed"
msgstr ""
msgstr "Partitioneren mislukt"
#: WarningMessage.PartitioningFailed.Text
msgid "The partitioning of the device failed for some reason - sorry!"
msgstr ""
"Het partitioneren van dit apparaat is om onbekende reden mislukt - sorry!"
#: WarningMessage.PartitioningFailed.Link.Text
msgid "Show log messages"
msgstr ""
msgstr "Laat logberichten zien"
#: WarningMessage.FormattingFailed.Title
msgid "Formatting failed"
msgstr ""
msgstr "Formatteren mislukt"
#: WarningMessage.FormattingFailed.Text
msgid "Formatting of at least one volume failed - sorry!"
msgstr ""
msgstr "Het formatteren van tenminste een volume is mislukt - sorry!"
#: WarningMessage.DiskIsBusy.Title
msgid "This disk is busy"
msgstr ""
msgstr "De schijf is bezig"
#: WarningMessage.DiskIsBusy.Text
msgid "Please close all volumes of this disk before partitioning."
msgstr ""
msgstr "Sluit a.u.b. alle volumes van deze schijf voor het partitioneren."
#: WarningMessage.DiskIsBusy.Link.Text
msgid "Show all disks"
msgstr ""
msgstr "Laat alle schijven zien"
#: WarningMessage.PartitionTooBig.Title
msgid "Invalid size"
msgstr ""
msgstr "Ongeldige grootte"
#: WarningMessage.PartitionTooBig.Text
msgid "The volume size you entered exceeded the available size of the disk."
msgstr ""
"De ingevoerde grootte van het volume is meer dan de beschikbare ruimte op de "
"schijf."
#: WarningMessage.PartitionTooSmall.Text
msgid "The minimum size of a volume is 10 megabytes."
msgstr ""
msgstr "De minimale grootte van een volume is 10 megabytes."

View file

@ -3,7 +3,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: CryptoBox-Server 0.3\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: translate@cryptobox.org\n"
"POT-Creation-Date: 2007-03-29 20:52+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2007-08-21 13:29+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2007-08-22 07:18+0000\n"
"Last-Translator: Michiel van Dijk <mcvd@argentina.com>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
@ -22,7 +22,7 @@ msgstr "Formatteer"
#: Title.Format
msgid "Initializing filesystem"
msgstr "Initialiseer bestandssysteem"
msgstr "Initialiseren bestandssysteem"
#: Button.Format
msgid "Initialize filesystem"
@ -51,26 +51,43 @@ msgstr "Nee"
#: Help.Format
msgid "Usually you will only have to format a volume if you want to turn encryption on or off. Be aware, that you will erase all data from this volume."
msgstr ""
"Gewoonlijk hoeft u alleen een volume te formatteren als u versleuteling aan "
"of uit wil zetten. Wees ervan bewust dat alle data zal worden gewist."
#: Help.LuksFormat
msgid "In the last step you have chosen encryption for this volume. Now you have to enter a corresponding password."
msgstr ""
"In de laatste stap heeft u gekozen voor versleuteling van dit volume. Nu "
"dient u een bijbehorend wachtwoord in te voeren."
#: Help.Filesystem
msgid "Use a filesystem of your choice. The linux filesystem (ext3) should be a good choice. The windows filesystem (Fat32) is only useful, if you plan to connect your harddisk directly to a computer running the windows operating system."
msgstr ""
"Gebruik een bestandssysteem naar keuze. Het Linux bestandssysteem ext3 is "
"een goede keus. Het Windows bestandssysteem FAT32 is alleen nuttig als u van "
"plan bent uw harde schijf direct aan te sluiten op een computer waarop "
"Windows als operating systeem draait."
#: Help.Encryption
msgid "Enable encryption if you want to keep your data private. You have to enter the password to open an encrypted container. Be aware that your encrypted data is accessible for your local network. Close it, whenever you do not need it anymore."
msgstr ""
"Schakel versleuteling in als u uw data prive wilt houden. U dient een "
"wachtwoord in te voeren om een versleutelde container te openen. Hou er "
"rekening mee dat uw versleutelde data toegankelijk is voor uw lokale "
"netwerk. Sluit de container als u die niet meer nodig heeft."
#: Help.Password
msgid "Please choose a very good password consisting of letters, digits and special characters. There is no minimal length required, but you should not use less than ten characters. Twenty or more are recommended."
msgstr ""
"Kies a.u.b. een zeer goed wachtwoord bestaande uit letters, cijfers en "
"speciale tekens. Er is geen vereiste minimale lengte, maar gebruik bij "
"voorkeur niet minder dan tien tekens. Twintig of meer wordt aangeraden."
#: Help.Confirm
msgid "Don't forget to confirm your action with this checkbox. Nothing happens otherwise."
msgstr ""
"Vergeet niet uw actie te bevestigen door het keuzevak aan te vinken, anders "
"gebeurt er niets."
#: AdviceMessage.FormatWarning.Text
msgid "All data of the selected filesystem will get lost!"